Informace ke zpracování osobních dat

AURA PM s.r.o. se sídlem Palackého 740/1, 11000, Praha 1, IČO 24171182, dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

AURA PM s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat AURA PM s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů.O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email sprava@aurapm.cz nebo na sídlo naší společnosti:

AURA PM s.r.o.
Palackého 740/1
11000Praha 1

Webové stránky – soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu 1 měsíce a pouze pro účely naší právní ochrany a oprávněných zájmů.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od AURA PM s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. AURA PM s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od AURA PM s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

AURA PM s.r.o. bude v tomto dokumentu zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů.

Majitel nemovitosti

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Adresa, Akademický titul, Číslo bankovního účtu, Číslo bytu, Číslo občanského průkazu, Datum narození, DIČ, Doručovací adresa, Email, IČ, Jméno, Příjmení, Seznam zpracovávaných osobních údajů, Státní příslušnost, Telefon, Telefonní číslo, Trvalé bydliště, Variabilní symbol

Účel zpracování: Pro potřeby uzavření smlouvy o správě nemovitosti

Doba zpracování: časově neomezeně

Nájemce

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Adresa, Akademický titul, Číslo bankovního účtu, Číslo bytu, Číslo občanského průkazu, Datum narození, DIČ, Doručovací adresa, Email, IČ, Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Seznam zpracovávaných osobních údajů, Státní příslušnost, Telefon, Telefonní číslo, Trvalé bydliště, Variabilní symbol

Účel zpracování: Pro potřeby uzavření smlouvy s nájemcem

Doba zpracování: časově neomezeně

Daňové záznamy

Právní titul: Zákonná povinnost

Osobní údaje: Adresa, Akademický titul, Číslo bankovního účtu, Číslo bytu, Číslo občanského průkazu, Datum narození, DIČ, Doručovací adresa, Email, IČ, Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Seznam zpracovávaných osobních údajů, Státní příslušnost, Telefon, Telefonní číslo, Trvalé bydliště, Variabilní symbol

Účel zpracování: vedení a dokladování daňové evidence

Doba zpracování: 10 let

Vymáhání

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Adresa, Akademický titul, Číslo bankovního účtu, Číslo bytu, Číslo občanského průkazu, Datum narození, DIČ, Doručovací adresa, Email, IČ, Jméno, Příjmení, Seznam zpracovávaných osobních údajů, Státní příslušnost, Telefonní číslo, Trvalé bydliště, Variabilní symbol

Účel zpracování: Vymáhání dlužných nájmů

Doba zpracování: časově neomezeně

Právní titul: Oprávněný zájem

Osobní údaje: Adresa, Akademický titul, Číslo bankovního účtu, Číslo bytu, Číslo občanského průkazu, Datum narození, DIČ, Doručovací adresa, Příjmení, Rodné číslo, Seznam zpracovávaných osobních údajů, Státní příslušnost, Telefon, Telefonní číslo, Trvalé bydliště, Variabilní symbol

Účel zpracování: Vymáhání dlužných nájmů

Doba zpracování: časově neomezeně

Kontrola cash-flow

Právní titul: Plnění smlouvy

Osobní údaje: Číslo bankovního účtu, Číslo bytu, Email, IČ, Jméno, Příjmení

Účel zpracování: Kontrola došlých plateb od nájemníků

Doba zpracování: časově neomezeně


Verze zásad: 2.0.2018.04.18